هشتـم مــارس، روز جهـــاني زن 
به تمامي زنان ميهنم ايران مبارك باد.... 
به اميد روزي كه همين آخوندهاي مرتجع به دست زنان ايران ســرنگون شوند......به اميــد آن روز كه ديــر نيست!!!ـ

0 comments:

Post a Comment

top