بمناسبت روز جهاني زن
البته با علم به اينكه اين روزها زنان قهرمان بيشماري هستند كه جاي آنها دراين كليپ خالي است
قهرماناني كه مانند ستارگاني درخشان درآسمان تاريك ايران زمين درخشيدند و همچنان مي درخشند.
زناني كه ”برابري جنسي” را تنها ازطريق كسب ”رهايي و آزادي” درميهن اسير ايران جستجو ميكنند.
درود برهمه مبارزين راه رهايي و آزادي0 comments:

Post a Comment

top