:راديو فردا

شماري از اعضاي حزب پانايرانيست بازداشت شدند بنا بر گزارشها مأموران امنيتي عصر پنجشنبه به خانه مهندس رضا کرماني از رهبران حزب نام برده در کرج رفتند و ضمن بازداشت 10 عضو اين حزب برخي وسائل وي را با خود بردند.
درگفتگوي که ساعتي پيش با رضا کرماني داشتم آن‌چه را که عصر پنجشنبه در خانه وي روي داده جويا شدم
رضا کرماني در کرج: يک دفعه ما ناگهان ديدم 7نفر از اطلاعات و اينها وارد خانه شدند و شروع کردند اثاثيه من رو گشتند و يک مقدار... چيزهاي نوشتاري را همه رو بردند و من خودم چون مريض هستم و نمي‌توانم حرکت کنم ولي هر ده تا دوستانم رو بردند که آمده بودن اين‌جا براي ملاقات من.
مي‌توانيد بگيد آقاي کرماني که اين عده‌يي که بازداشت شدند چه کساني بودند؟ نامهايشان را بگويد؟
کرماني: فومن اسکندري، فرهاد باغباني، اوژن اکبري، حسين شهرياري، کسري آلاوند، عليرضا سليماني، جاويد و تيمور مهدي نور (اسامي را هر دو نفر مصاحبه‌کننده و مصاحبه شونده با هم مي‌گفتند که به‌دليل خرابي صدا بود)
مصاحبه‌کننده: خوب جمعاً چند نفر بازداشت شدند؟
کرماني: ده نفر بازداشت شدند دو نفرشان امروز شنيدم آزاد شدند.
مصاحبه‌کننده: بعد اين مأموران امنيتي که آمده بودند آيا خودشان را معرفي کردند کارت شناسايي؟
کرماني: بله يکشون حکم رو آورد که... خانه مرا بگرده منتهي من چون خودم مريض بودم نتوانستم بروم
مصاحبه‌کننده: به چه اتهامي؟
کرماني: هيچي فکر کرده بودند ما جلسه داريم در صورتي‌که اينها آمده بودند ملاقات من»

0 comments:

Post a Comment

top