کمیته گزارشگران حقوق بشر- به گزارش منابع خبری، سید حمید صدر قبادی، از کارمندان یکی از بخش های زندان اوین، روز شنبه پنجم اسفند ماه در تهران بازداشت شد.
بر اساس گزارش مذکور، سید حمید صدر قبادی، روز شنبه پنجم اسفند ماه ۹۱ هنگام خروج از محل کار، توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.
ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای قبادی، منزل وی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و ضمن برخورد اهانت آمیز با خانواده، وسایل شخصی وی، از جمله کامپیوتر، دوربین، برخی کتب و جزوات موجود را ضبط کردند.
تا لحظه تنظیم خبر، هنوز از دلیل دستگیری، محل نگهداری و وضعیت آقای صدر قبادی گزارشی منتشر نشده است.
بر اساس گزارش ها، نامبرده چندی نیز در بخش ثبت مشخصات متهمان و بازداشت شدگان جدید الورود به زندان مشغول به کار بود.

0 comments:

Post a Comment

top