مأموران زندان رجايي‌شهر کرج روز يکشنبه هفته‌ي جاري، نامق محمودي ٦٣ ساله را به مکان نامعلومي منتقل کردند.
يک منبع مطلع از زندان رجايي‌شهر کرج گفت: " نامق محمودي کليه‌ي وسايل شخصي‌اش را همراه خود برده است به همين علت احتمال مي‌رود وي را براي هميشه از اين زندان منتقل کرده باشند.
نامق محمودي  در سال ١٣٩١، توسط نيروهاي اطلاعات حکومت اسلامي ايران بازداشت و سپس به زندان رجايي شهر کرج منتقل شد.

اين زنداني سياسي به علت شکنجه‌ي نيروهاي امنيتي و مأموران زندان رجايي‌شهر کرج، دچار بيماري آب‌مرواريد است و بينايي يکي از چشم‌هايش را از دست داده است. (كردپا 30/7/92)

0 comments:

Post a Comment

top